BASIC

4,200,000đ
/1 năm
 • Tỷ lệ gửi mail vào inbox 99%
 • Dung lượng lưu trữ 90GB
 • Địa chỉ email 512MB
 • Email forwarder Không giới hạn
 • Danh sách email Không giới hạn
 • Tên miền tạo email Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Giao thức bảo mật SSL

ADVANCED

7,200,000đ
/1 năm
 • Tỷ lệ gửi mail vào inbox 99%
 • Dung lượng lưu trữ 250GB
 • Địa chỉ email 512MB
 • Email forwarder Không giới hạn
 • Danh sách email Không giới hạn
 • Tên miền tạo email Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Giao thức bảo mật SSL

EXTREMMER

10,200,000đ
/1 năm
 • Tỷ lệ gửi mail vào inbox 99%
 • Dung lượng lưu trữ 300GB
 • Địa chỉ email 512MB
 • Email forwarder Không giới hạn
 • Danh sách email Không giới hạn
 • Tên miền tạo email Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Giao thức bảo mật SSL

STARTER

6,000,000đ
/1 năm
 • Tỷ lệ gửi mail vào inbox 99%
 • Dung lượng lưu trữ 125GB
 • Địa chỉ email 512MB
 • Email forwarder Không giới hạn
 • Danh sách email Không giới hạn
 • Tên miền tạo email Không giới hạn
 • Địa chỉ IP riêng 1
 • Giao thức bảo mật SSL