EMAIL A 12GB

Bắt đầu từ
1,056,000đ
/1 năm
 • Dung Lượng NVMe 12 Gb
 • Địa chỉ email 25
 • Email forwarder 25


EMAIL B 30GB

2,328,000đ
/1 năm
 • Dung Lượng NVMe 30 Gb
 • Địa chỉ email 55
 • Email forwarder 55


Email Directadmin

185,000đ
Hàng tháng
 • Dung lượng 5GB
 • Băng thông KGH
 • Website 02
 • FTP/MySQL/Email KGH

Tự động quét Mã độc
Miễn phí Chứng chỉ SSL

EMAIL D 120GB

478,000đ
Hàng tháng
 • Dung Lượng NVMe 120 Gb
 • Địa chỉ email 250
 • Email forwarder 250


EMAIL E 230GB

634,000đ
Hàng tháng
 • Dung Lượng NVMe 230 Gb
 • Địa chỉ email 350
 • Email forwarder 350


EMAIL F 300GB

793,000đ
Hàng tháng
 • Dung Lượng NVMe 300 Gb
 • Địa chỉ email 550
 • Email forwarder 550