CLOUD VPS A

Bắt đầu từ
1,380,000đ
/6 tháng

1 vCore CPU 2.0GHz

12MB Cache

1 GB RAM DDR3

10 GB [SSD Cloud Storage]

20Mbps Internet trong nước

3Mbps Internet quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

99.9% đảm bảo Uptime

Auto Reboot

CLOUD VPS B

Bắt đầu từ
1,854,000đ
/3 tháng

2 vCore CPU 2.0GHz

12MB Cache

3 GB RAM DDR3

40 GB HDD [SSD Cloud Storage]

20Mbps Internet trong nước

3Mbps Internet quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

99.9% đảm bảo Uptime

Auto Reboot

CLOUD VPS C

2,505,000đ
/3 tháng

3 vCore CPU 2.0GHz

12MB Cache

6 GB RAM DDR3

60 GB HDD/SSD

20Mbps Internet trong nước

3Mbps Internet quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

99.9% đảm bảo Uptime

Auto Reboot

CLOUD VPS D

1,380,000đ
Hàng tháng

4 vCore CPU 2.0GHz

12MB Cache

10 GB RAM DDR3

80 GB HDD/SSD

20Mbps Internet trong nước

3Mbps Internet quốc tế

Unlimited Lưu lượng thông tin

99.9% đảm bảo Uptime

Auto Reboot